ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ   ទឹកឃ្មំុខ្មែរខែប្រាំង

Cloud Zoom small image
˄
˅

ទឹកឃ្មំុខ្មែរខែប្រាំង


 • តម្លៃចាស់ : $ 30.00
 • តម្លៃ : $ 30.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ផ្សារទំនើប ហត្ថាខ្មែរ​ផ្គត់ផ្គង់ បោះដុំ លក់រាយ ទឹកឃ្មុំព្រៃ សាច់ឃ្មុំព្រៃ លំអងឃ្មុំ ក្រមួនឃ្មុំ 
  ស្រាត្រាំសាច់ឃ្មុំ ប្រេងដូងធម្មជាតិ និងផលិតផលខ្មែរដែលមានគុណភាពជាច្រើនទៀត
  ធានាសុទ្ធ100% បើមិនសុទ្ធធានាសងប្រាក់វិញគ្រប់ចំនួន។
  មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័សដល់ទីកន្លែង២៥ខេត្តក្រុង 
  គ្រាំទ្រផលិតផលខ្មែរ!ជួយគាំទ្រ ផ្សារទំនើប ហត្ថាខ្មែរ
  Tel:069 51 4444 /077 91 43 44 /071 4444 736
  Tel:06924 99 63/097 28 000​ 32 /010 928 166
  #ទឹកឃ្មំុព្រៃខែប្រាំងធម្មជាតិធានាសុទ្ធ100មួយរយភាគរយ
  #ទឹកឃ្មំុចង្អេរ1លីត្រ120000
  #ទឹកឃ្មំុផ្លិត1លីត្រ100000
  #សាច់ឃ្មំុទាំងបង្គងនឹងក្បាលទឹក1Kg80000
  #លំអងឃ្មំុ100000៛/kg
  #ក្រមួនឃ្មំុ120000៛/kg
  #ស្រាត្រាំសាច់ឃ្មំុ1លីត្រ40000
  #ប្រេងដូងធម្មជាតិ៨០០០០៛/លីត្រ
  Tel: 069514444 / 077914344 /071 4444 736
  Tel: 069249963/ 0972800032 /010 928 166

  ផ្សារទំនើប ហត្ថាខ្មែរ​ផ្គត់ផ្គង់ បោះដុំ លក់រាយ ទឹកឃ្មុំព្រៃ សាច់ឃ្មុំព្រៃ លំអងឃ្មុំ ក្រមួនឃ្មុំ 
  ស្រាត្រាំសាច់ឃ្មុំ ប្រេងដូងធម្មជាតិ និងផលិតផលខ្មែរដែលមានគុណភាពជាច្រើនទៀត
  ធានាសុទ្ធ100% បើមិនសុទ្ធធានាសងប្រាក់វិញគ្រប់ចំនួន។
  មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័សដល់ទីកន្លែង២៥ខេត្តក្រុង 
  គ្រាំទ្រផលិតផលខ្មែរ!ជួយគាំទ្រ ផ្សារទំនើប ហត្ថាខ្មែរ
  Tel:069 51 4444 /077 91 43 44 /071 4444 736
  Tel:06924 99 63/097 28 000​ 32 /010 928 166
  #ទឹកឃ្មំុព្រៃខែប្រាំងធម្មជាតិធានាសុទ្ធ100មួយរយភាគរយ
  #ទឹកឃ្មំុចង្អេរ1លីត្រ120000
  #ទឹកឃ្មំុផ្លិត1លីត្រ100000
  #សាច់ឃ្មំុទាំងបង្គងនឹងក្បាលទឹក1Kg80000
  #លំអងឃ្មំុ100000៛/kg
  #ក្រមួនឃ្មំុ120000៛/kg
  #ស្រាត្រាំសាច់ឃ្មំុ1លីត្រ40000
  #ប្រេងដូងធម្មជាតិ៨០០០០៛/លីត្រ
  Tel: 069514444 / 077914344 /071 4444 736
  Tel: 069249963/ 0972800032 /010 928 166